Kontakt

e-mail
22 828 03 08
22 828 02 44
biuro@balticexpert.pl
Powrót do listy aktualności

21.04.2017

Konkurs dotyczący poprawy infrastruktury ochrony zdrowia w woj. podlaskim

Od 01.02.2017 r. Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Nabór zakończy się 30.06.2017 r.

Typy projektów
wsparciem będą objęte projekty dotyczące inwestycji w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej, tj. w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowego, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób psychicznych, w szczególności:
• wyposażenie podmiotów leczniczych w nowoczesny sprzęt medyczny,
• przebudowa, rozbudowa, remont obiektów związanych z ochroną zdrowia,
• prace remontowo-budowlane, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami,
• wyposażenie podmiotów w rozwiązania informatyczno-komunikacyjne (tylko jako element projektu),
• zakup sprzętu i aparatury do diagnostyki i terapii łącznie z pracami remontowymi wynikającymi z konieczności dostosowania pomieszczeń (sal operacyjnych lub zabiegowych) do użytkowania zakupionego sprzętu.

Beneficjenci konkursu:
• podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
• przedsiębiorcy,
• jednostki budżetowe.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.
Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 100 000 000 PLN.

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie:
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html
w terminie od 01 lutego 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. do godziny 15:30.
Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu wniosku przez aplikację GWA 2014 do IOK.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2017 r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na cykle.

Więcej informacji pod adresem http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/84-infrastruktura-spoleczna-841-infrastruktura-ochrony-zdrowia/