Kontakt

e-mail
22 828 03 08
22 828 02 44
biuro@balticexpert.pl

Aktualności

21.04.2017

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w województwie lubelskim więcej
Zarząd Województwa Lubelskiego w sierpniu 2017 r. planuje ogłosić nabór wniosków na głęboką termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

21.04.2017

Konkurs na infrastrukturę ochrony zdrowia w województwie podlaskim więcej
Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Nabór trwa od 01.02.2017 r. do 30.06.2017 r.

21.04.2017

Konkurs na dofinansowanie OZE dla woj. podkarpackiego więcej
Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie informuje, że od 30.12.2016 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III - Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny (nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16). Nabór zakończy się 31.05.2017 r.

21.04.2017

Konkurs dotyczący poprawy infrastruktury ochrony zdrowia w woj. podlaskim więcej
Od 01.02.2017 r. Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Nabór zakończy się 30.06.2017 r.

12.11.2015

Konkurs na dofinansowanie infrastruktury ratownictwa medycznego
Od 02.11.2015 r. do 30.03.2016 r. trwają konkursy na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego. Konkurs nr 9.1/1/2015 dotyczy projektów, które, realizowane będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem województwa mazowieckiego, natomiast konkurs nr 9.1/2/2015 jest przeznaczony dla projektów realizowanych wyłącznie na terytorium województwa mazowieckiego.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

1. Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie).

2. W konkursach mogą brać udział projekty dotyczące wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie).Do konkursów, jako Wnioskodawcy, mogą przystąpić:

1) podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego (udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego - świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym), posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, z zastrzeżeniem pkt. 2

2) do konkursów nie mogą przystąpić podmioty lecznicze, w strukturach których funkcjonuje lub planowane jest do utworzenia Centrum Urazowe, o którym mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410, z późn. zm.).


Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wynosi:

1) 100 % - dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków budżetu państwa;

2) 85 % - dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków innych niż budżet państwa (np. inne środki publiczne, środki prywatne).


Maksymalna wartość projektu wynosi: 50 mln euro wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

a) 4 mln zł w przypadku projektów nie obejmujących budowy/remontu lądowiska;

b) 6 mln zł w przypadku projektów obejmujących również budowę/remont lądowiska naziemnego (z czego wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na roboty budowlane i/lub doposażenie SOR nie może przekroczyć 4 mln zł a wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na budowę/remont lądowiska naziemnego nie może przekroczyć 2 mln zł);

c) 8 mln zł w przypadku projektów obejmujących również budowę/remont lądowiska wyniesionego (z czego wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na roboty budowlane i/lub doposażenie SOR nie może przekroczyć 4 mln zł a wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na budowę/remont lądowiska wyniesionego nie może przekroczyć 4 mln zł);

d) 2 mln zł w przypadku projektów dotyczących wyłącznie budowy/remontu lądowiska naziemnego;

e) 4 mln zł w przypadku projektów dotyczących wyłącznie budowy/remontu lądowiska wyniesionego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.zdrowie.gov.pl/

31.07.2015

Rozstrzygnięcie konkursu na dostosowanie stron www do potrzeb osób niepełnosprawnych

27.07.2015 r. na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji opublikowana została lista rankingowa projektów informatycznych złożonych w ramach konkursu, którego przedmiotem jest dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach naboru złożono 198 wniosków. Dofinansowanie, na łączną kwotę 3 766 655,79 zł, otrzyma 126 podmiotów publicznych, które złożyły najlepsze projekty.

W ramach tego naboru sukcesem może pochwalić się nasza firma, która pozyskała dofinansowanie dla pięciu podmiotów, do których należą:

 1. Gmina Dziemiany.
 2. Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej.
 3. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.
 4. Gmina Wicko.
 5. Gmina Karsin.

31.07.2015

Anulowany konkurs na dofinansowanie OSP z woj. śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o anulowaniu konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych (nabór nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-011/15).

Przewiduje się, że anulowanie i ogłoszenie naboru w późniejszym terminie, umożliwi uzyskanie dofinansowania większej ilości projektów co jest szczególnie istotne w kontekście niewielkiej dostępnej alokacji w ramach działania.

21.07.2015

Kolejny sukces naszej firmy

Nasza firma może pochwalić się kolejnym sukcesem. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie otrzymał pozytywną decyzję o dofinansowaniu projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków SP ZOZ w Pajęcznie w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz wymiana źródeł światła na energooszczędne LED” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 (Program Operacyjny obszaru PL04 „Oszczędzanie Energii I Promowanie Odnawialnych Źródeł Energii”).

Gratulujemy!!!

21.07.2015

Dofinansowanie dla OSP z woj. śląskiego więcej

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych obejmujący następujące typy projektów:

 1. wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

06.07.2015

Nabór wniosków w województwie śląskim w ramach Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych więcej
Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

06.07.2015

Nabór wniosków województwo pomorskie więcej
W województwie pomorskim zostały ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2014-2020 dla:
 • Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna,
 • Działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej oraz
 • Działania 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe.

06.07.2015

Nabór wniosków województwo lubuskie więcej
W województwie lubuskim został ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 2 Rozwój cyfrowy dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

15.06.2015

Nowa perspektywa nowe konkursy więcej
Pierwsze konkursy na rok 2015 w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. E-usługi w mazowieckim i lubuskim na początek.

11.08.2014

Planowane konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
W sierpniu i wrześniu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego planuje ogłosić konkursy w ramach następujących Działań:
2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych
3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
5.5.Promocja i rozwój markowych produktów
6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.

W chwili obecnej ogłoszone są nabory w ramach Działań:
1.2 Infrastruktura transportu publicznego – nabór do 12.12.2014 r.,
2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – nabór do 12.09.2014 r.

Zapraszamy do współpracy!

28.07.2014

Dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą uzyskać dofinansowanie na inwestycje obejmujące zakup (wraz z uruchomieniem) środków trwałych (maszyny, urządzenia i środki transportu) oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przyjmowanie wniosków trwa do 31 sierpnia 2014 r.

16.07.2014

„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”
Minister Środowiska jako Operator Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 ogłosił nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków oraz modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej. Nabór wniosków trwa do 15 września 2014 r.

16.07.2014

Kolejne sukcesy – pozyskane dotacje dla naszych klientów!
Na przełomie maja i czerwca 2014 r. siedem Gmin – Beneficjentów Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 podpisało umowy o dofinansowanie projektów. Łączna wartość pozyskanych dotacji przekracza 5,5 mln zł.

16.07.2014

Pozytywna decyzja o dofinansowaniu projektu
Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie otrzymał pozytywną decyzję o dofinansowaniu projektu pn. „Niekłańska - termomodernizacja z wymianą oświetlenia” realizowanego w ramach obszaru PL04 „Oszczędzanie Energii I Promowanie Odnawialnych Źródeł Energii” Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Gratulujemy!

10.02.2014

Kolejny konkurs dla projektów z zakresu Gospodarki wodno-ściekowej więcej
Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu i Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014).

12.11.2013

Dofinansowanie w ramach działania 5.2 RPO Województwa Podlaskiego więcej
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na produkcję energii na własne potrzeby.

12.11.2013

Dofinansowanie na projekty z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii więcej
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ogłosił w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii nabór wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie:
 1. Instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych: –  budowa, przebudowa obiektów budowlanych; –  zakup lub modernizacja urządzeń.
 2. Budowy/modernizacji/wyposażenia systemów ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych i instalacji (urządzeń) – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.
 3. Zakupu instalacji (urządzeń) i robót budowlanych mających na celu ograniczenie energochłonności, ograniczenie emisji pyłów i gazów (w tym „niskiej emisji”) w obiektach publicznych – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.

30.09.2013

Dofinansowanie w ramach działania 1.1. POIiŚ więcej
Minister Środowiska ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet i Gospodarka wodno-ściekowa, na projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.