Kontakt

e-mail
22 828 03 08
22 828 02 44
biuro@balticexpert.pl
Powrót do listy aktualności

12.11.2013

Dofinansowanie w ramach działania 5.2 RPO Województwa Podlaskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na produkcję energii na własne potrzeby.

Termin konkursu:
Oferty konkursowe można składać od 07 listopada 2013 r.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 09 stycznia 2014 r. o godzinie 15.30.

Poziom dofinansowania projektów:
Maksymalny udział (%) dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:
a) projekty nie objęte pomocą publiczną oraz objęte pomocą de minimis - maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych,
b) projekty objęte pomocą publiczną ( regionalna pomocą inwestycyjna (RPI)) - intensywność pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami określonymi w oparciu o mapę pomocy regionalnej:
- 60% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku średniego przedsiębiorcy;
- 70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

Przykładowe rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

 1. Zakup urządzeń do produkcji, przetwarzania, magazynowania energii ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa, wodna, kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, ogniwa paliwowe, energia uzyskiwana z wykorzystaniem biomasy i inne) oraz budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie tych urządzeń.
 2. Zakup nowoczesnych technologii, projektów technicznych oraz know how w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.
 3. Budowa, zwiększenie mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, w tym jednostek wytwarzających energię w skojarzeniu wykorzystujących odnawialne źródła energii.

W ramach poszczególnych projektów wartość elementów dotyczących OZE powinna być dominująca w strukturze wydatków, tak aby jednoznacznie można było zakwalifikować projekt do rodzajów wskazanych powyżej, natomiast możliwe jest uzupełnienie inwestycji o elementy związane z zwiększaniem efektywności energetycznej, w tym termomodernizacji.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.
 2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.
 3. Podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.
 4. Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat lub województwo.
 5. Podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jst na świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska.
 6. Spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki, porozumienia, stowarzyszenia.
 7. Spółki wodne.
 8. Administracja rządowa szczebla terytorialnego.
 9. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
 10. Straż Pożarna.
 11. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.
 12. Parki narodowe i krajobrazowe, nadleśnictwa.
 13. Podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające ochroną obszarów chronionych.
 14. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).
 15. Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły.
 16. Jednostki i instytucje naukowe.
 17. Placówki kultury, szkoły wyższe, podmioty tworzące system oświaty w myśl ustawy o systemie oświaty, domy pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.
 18. Podmioty działające na podstawie Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U. nr 19, poz. 100 z późn. zm.).
 19. Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez Lidera.
 20. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy.

Wsparcie otrzymają podmioty realizujące projekty na terenie województwa podlaskiego.