Kontakt

e-mail
22 828 03 08
22 828 02 44
biuro@balticexpert.pl
Powrót do listy aktualności

21.04.2017

Konkurs na dofinansowanie OZE dla woj. podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie informuje, że od 30.12.2016 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III - Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny (nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16). Nabór zakończy się 31.05.2017 r.

Typy projektów
• roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, hydrotermalną, aerotermalną, biogazu i biomasy;
• roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji wytwarzania energii w procesach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych. Inwestycje o mocy zainstalowanej energii elektrycznej do 1 MW. Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych;
• roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy sieci ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE. Z wyłączeniem sieci ciepłowniczych z obszaru ROF.

Beneficjenci konkursu:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
• przedsiębiorstwa,
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
• szkoły wyższe,
• organizacje pozarządowe,
• podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.
Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 70 000 000 PLN.

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej
Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2017 r.

Więcej informacji pod adresem http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-rozwoj-oze/