Kontakt

e-mail
22 828 03 08
22 828 02 44
biuro@balticexpert.pl
Powrót do listy aktualności

06.07.2015

Nabór wniosków województwo pomorskie

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 będzie trwał w terminie od 4 stycznia 2016 r. do 29 stycznia 2016 r.

Konkurs skierowany jest do:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz spółki z większościowym udziałem jst,
 2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 3. jednostki naukowe,
 4. instytucje edukacyjne,
 5. szkoły wyższe,
 6. publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie,
 7. organizacje pozarządowe,
 8. kościoły i związki wyznaniowe.

Typy projektów

Kompleksowa i głęboka modernizacja energetyczna obiektów i budynków lub dokończenie tego procesu, poprzez realizację przedsięwzięć polegających m.in. na:

 • zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych przegrodach przeźroczystych (okna, drzwi przeszklone) i nieprzeźroczystych (ściany zewnętrzne, stropy poddasza, stropy piwnic),likwidacji istniejących indywidualnych źródeł ciepła w poddawanych kompleksowej i głębokiej modernizacji obiektach wraz z budową przyłącza do systemu ciepłowniczego,
 • modernizacji źródeł ciepła (za wyjątkiem źródeł węglowych przy braku zmiany paliwa) z uwzględnieniem możliwości zastosowania kogeneracji,
 • modernizacji systemów grzewczo – wentylacyjnych z uwzględnieniem zastosowania wysokosprawnej rekuperacji energii,
 • modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego,
 • wykorzystanie OZE na potrzeby własne budynku,
 • instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

Alokacja przeznacza na konkurs wynosi 155 049 513 PLN.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-poddzialania-10-2-1-efektywnosc-energetyczna-wsparcie-dotacyjne-rpo-wp-2014-2020

 

W ramach Działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej wnioski można składać w terminie od 7 września 2015 r. do 25 września 2015 r.

Konkurs skierowany jest do:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 3. podmioty wykonujące zadania jednostki samorządu terytorialnego /związku komunalnego,
 4. inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 5. podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 6. jednostki administracji rządowej,
 7. organizacje pozarządowe,
 8. kościoły i związki wyznaniowe,
 9. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 10. instytucje edukacyjne,
 11. szkoły wyższe,
 12. jednostki naukowe.

Typy projektów, na które można uzyskać dofinansowanie:

 1. finansowanie ochrony i restytucji różnorodności gatunkowej i siedliskowej, w tym m.in. czynnej ochrony gatunkowej, monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych, opracowania i wdrażania programów odtwarzania i renaturalizacji ekosystemów, rewitalizacji siedlisk, przywracanie ciągłości korytarzy ekologicznych itp. między innym i ekosystemów strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego,
 2. kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rewaloryzacji i zabezpieczania obszarów chronionych, obejmujące, np. budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w wyznaczone miejsca (szlaki turystyczne: trasy rowerowe, szlaki piesze, szlaki wodne, ścieżki dydaktyczne; pomosty komunikacyjne; platformy widokowe; wieże obserwacyjne; parkingi itp.),
 3. kompleksowe przedsięwzięcia służące ochronie wód w zlewni, w szczególności jezior i ekosystemów od wód zależnych obejmujące np.: rekultywację jezior, urządzanie i zagospodarowanie terenów wokół rzek i zbiorników wodnych w celu ograniczenia spływu powierzchniowego i antropopresji oraz renaturalizację obszarów wodno-błotnych (z wyłączeniem przedsięwzięć z zakresu zbierania, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych),
 4. tworzenie lub modernizacja obszarów biologicznie czynnych, w tym terenów zielonych, parków publicznych i elementów zielonej infrastruktury (takich jak np. zielone dachy, żyjące ściany) w miastach ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania bioróżnorodności poprzez ochronę gatunków rodzimych oraz eliminację gatunków inwazyjnych”,
 5. opracowanie planów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, a także realizacji zapisanych w nich działań,
 6. budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów służących, jako centra edukacji ekologicznej,
 7. przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej oraz zwiększania świadomości na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu, m.in. rozwój systemów przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w skali regionalne.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

Alokacja przeznacza na konkurs wynosi 48 144 000 PLN.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-11-4-ochrona-roznorodnosci-biologicznej-rpo-wp-2014-2020

 

Dla Działania 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe nabór wniosków będzie trwał od 16 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.

Konkurs skierowany jest do:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 3. organizacje pozarządowe,
 4. instytucje kultury,
 5. instytucje edukacyjne,
 6. szkoły wyższe,
 7. przedsiębiorcy (w tym organizatorzy turystyczni),
 8. kościoły i związki wyznaniowe,
 9. ROT/LOT.

Typy projektów objętych możliwością wsparcia:

 1. prace restauratorskie, prace konserwatorskie oraz adaptacja budynków, budowli i innych obiektów o znaczeniu historycznym (w tym obiektów archeologicznych, z wyłączeniem budynków administracji publicznej), nadanie im nowych ogólnodostępnych funkcji użytkowych kulturowych oraz turystycznych, w tym także zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń,
 2. prace restauratorskie, prace konserwatorskie oraz adaptacja zespołów fortyfikacyjnych oraz budowli obronnych i nadanie im nowych ogólnodostępnych funkcji użytkowych kulturowych oraz turystycznych,
 3. prace restauratorskie, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zabytkowych, ogólnodostępnych założeń parkowych oraz zabytków sztuki inżynieryjnej, kompleksowych założeń przemysłowych i folwarcznych wraz z nadaniem im nowych ogólnodostępnych funkcji kulturowych i turystycznych,
 4. prace restauratorskie, prace konserwatorskie zabytkowych budynków sakralnych stanowiących atrakcję turystyczną,
 5. kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą w ramach układów urbanistycznych i ruralistycznych wpisanych do rejestru zabytków,
 6. udostępnianie zasobów kultury z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (w szczególności digitalizacja zasobów, tworzenie nowych treści cyfrowych).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

Alokacja przeznacza na konkurs wynosi 87 273 088 PLN.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-8-3-materialne-i-niematerialne-dziedzictwo-kulturowe-rpo-wp-2014-2020