Kontakt

e-mail
22 828 03 08
22 828 02 44
biuro@balticexpert.pl
Powrót do listy aktualności

06.07.2015

Nabór wniosków województwo lubuskie

W województwie lubuskim został ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 2 Rozwój cyfrowy dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30 lipca 2015 r. i zakończy się 15 września 2015 r.

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są potencjalni beneficjenci:

 • przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa) wyłącznie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • spółki prawa handlowego będące własnością JST,
 • publiczne i niepubliczne szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • instytucje kultury (z wyłączeniem projektów dotyczących digitalizacji),
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe,
 • organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i
 • stowarzyszenia,
 • pozostałe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • jednostki Policji,
 • jednostki Straży Pożarnej,
 • jednostki Lasów Państwowych.

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów Działania 2.1 RPO-L2020. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Konkurs dotyczy projektów na udostępnienie informacji znajdujących się w zasobach publicznych oraz tworzenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych służących upowszechnianiu dostępu do zasobów administracji publicznej w ramach następujących kategorii interwencji:

 • 78 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej),
 • 79 Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej).

Z wyłączeniem e-zdrowia.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania środkami UE całkowitych kosztów kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85% dla projektów nie generujących dochodu.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego wynosi 40 000 000,00 PLN