Kontakt

e-mail
22 828 03 08
22 828 02 44
biuro@balticexpert.pl
Powrót do listy aktualności

21.04.2017

Konkurs na infrastrukturę ochrony zdrowia w województwie podlaskim

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Numer naboru: RPPD.08.04.01-IZ.00-20-001/17

Nabór trwa od 01.02.2017 r. do 30.06.2017 r.

Typy projektów:
W ramach konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące inwestycji w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej, tj. w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowego, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób psychicznych.

Beneficjenci konkursu:
• podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
• przedsiębiorcy,
• jednostki budżetowe.

Maksymalny poziom dofinansowania bez pomocy publicznej - 85% (15% wkład własny).
Alokacja środków na konkurs: 100 000 000,00 PLN

Więcej informacji pod adresem: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzialanie-841-infrastruktura-ochrony-zdrowia.html