Kontakt

e-mail
22 828 03 08
22 828 02 44
biuro@balticexpert.pl
Powrót do listy aktualności

10.02.2014

Kolejny konkurs dla projektów z zakresu Gospodarki wodno-ściekowej

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014).

Dofinansowanie max. do 85% kosztów kwalifikowanych można otrzymać na następujące typy projektów:
• budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych;
• budowa lub modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej.

Do konkursu mogą przystąpić następujące podmioty:
• jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;
• podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.

Konkurs adresowany jest do podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach z przedziału 10-15 tys. RLM oraz powyżej 15 tys. RLM.

Wnioski należy składać w terminie od 7 kwietnia 2014 r. do 30 maja 2014 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

Szczegółowe informacje znaduja się na stronie Ministerstwa Środowiska:
http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/22058_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_o_dofinansowanie_do_dzialania_1_1_poiis_xiii_runda_konkursowa.html