Kontakt

e-mail
22 828 03 08
22 828 02 44
biuro@balticexpert.pl
Powrót do listy aktualności

06.07.2015

Nabór wniosków w województwie śląskim w ramach Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych obejmujący następujące typy projektów:

 1. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych,
 2. Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów.

Dopuszczalne jest łączenie w ramach jednego projektu obydwu ww. typów projektów. Jednocześnie w ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się realizacji typu projektu pn. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w obszarze e-zdrowia.

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące typy podmiotów:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. Jednostki sektora finansów publicznych,
 3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,
 5. Organizacje turystyczne,
 6. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych,
 7. Państwowe i samorządowe instytucje kultury,
 8. Uczelnie / szkoły wyższe,
 9. Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego,
 10. Jednostki naukowo-badawcze, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną,
 11. Podmioty wykonujące zadania w zakresie publicznej radiofonii i telewizji.

Wymienione powyżej podmioty mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

W konkursie mogą brać udział wszystkie typy podmiotów wymienione w SzOOP RPO WSL 2014-2020 oprócz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną podmiotów leczniczych (przedmiotowy konkurs nie jest dedykowany przedsięwzięciom z zakresu e-zdrowia).

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

Minimalny wkład własny: 15 % kosztów kwalifikowalnych.

Nie została określona minimalna i maksymalna wartość projektu.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 31.07.2015 r. do dnia 30.09.2015 r.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą udostępnionego do tego celu systemu teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI), dostępnego pod adresem: https://lsi.slaskie.pl).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/14