Kontakt

e-mail
22 828 03 08
22 828 02 44
biuro@balticexpert.pl
Powrót do listy aktualności

21.07.2015

Dofinansowanie dla OSP z woj. śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych obejmujący następujące typy projektów:

  1. wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu:

Realizacja projektów dotyczy OSP funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego lub wiąże się ze spełnieniem warunków umożliwiających włączenie OSP do KSRG

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące typy podmiotów:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. Organizacje pozarządowe.

Minimalny wkład własny: 15 % kosztów kwalifikowalnych.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 31.07.2015 r. do dnia 30.09.2015 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2015 r.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą udostępnionego do tego celu systemu teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI), dostępnego pod adresem: https://lsi.slaskie.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/15