Kontakt

e-mail
22 828 03 08
22 828 02 44
biuro@balticexpert.pl
Powrót do listy aktualności

12.11.2013

Dofinansowanie na projekty z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ogłosił w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii nabór wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie:

 1. Instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych: –  budowa, przebudowa obiektów budowlanych; –  zakup lub modernizacja urządzeń.
 2. Budowy/modernizacji/wyposażenia systemów ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych i instalacji (urządzeń) – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.
 3. Zakupu instalacji (urządzeń) i robót budowlanych mających na celu ograniczenie energochłonności, ograniczenie emisji pyłów i gazów (w tym „niskiej emisji”) w obiektach publicznych – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.

Poziom dofinansowania maksymalnie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Do konkursu mogą przystąpić następujące podmioty:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.
 2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.
 3. Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa.
 4. Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).
 5. Organy administracji rządowej działające na terenie woj. opolskiego.
 6. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).
 7. Jednostki naukowe w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowania nauki.
 8. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Kwota przeznaczona na konkurs 447 040,89 Euro.

Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: od 250 tys. do 3 mln PLN;

Wydatki kwalifikowalne do dofinansowania:

 1. Wydatki związane z przygotowaniem projektu.
 2. Wydatki związane z realizacją projektu:
  • przygotowanie terenu pod budowę,
  • prace geodezyjne,
  • prace ziemne,
  • prace budowlano-montażowe,
  • prace instalacyjne,
  • prace rozbiórkowe,
  • prace związane z zagospodarowaniem terenu,
  • zakup i montaż sprzętu/wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji,
  • koszty nadzoru inwestorskiego i/lub nadzoru autorskiego,
  • koszty nadzoru konserwatorskiego,
  • koszty nadzoru geotechnicznego, archeologicznego,
  • koszty zarządzania projektem realizowane przez instytucje zewnętrzne lub osoby fizyczne pod warunkiem, że pełnią one również funkcje nadzoru inwestorskiego lub nadzoru konserwatorskiego,
  • koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem, dotyczące jednego pracownika zatrudnionego (lub oddelegowanego) przy realizacji projektu bądź osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  • koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z realizacją inwestycji,
  • przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,
  • roboty budowlane zgodnie, odpowiadające zakresowi przedmiotowemu inwestycji.
 3. Wydatki na usługi finansowe i zabezpieczenia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=5141&idd=1353