Kontakt

e-mail
22 828 03 08
22 828 02 44
biuro@balticexpert.pl

Aktualności

12.11.2015

Konkurs na dofinansowanie infrastruktury ratownictwa medycznego
Od 02.11.2015 r. do 30.03.2016 r. trwają konkursy na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego. Konkurs nr 9.1/1/2015 dotyczy projektów, które, realizowane będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem województwa mazowieckiego, natomiast konkurs nr 9.1/2/2015 jest przeznaczony dla projektów realizowanych wyłącznie na terytorium województwa mazowieckiego.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

1. Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie).

2. W konkursach mogą brać udział projekty dotyczące wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie).Do konkursów, jako Wnioskodawcy, mogą przystąpić:

1) podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego (udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego - świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym), posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, z zastrzeżeniem pkt. 2

2) do konkursów nie mogą przystąpić podmioty lecznicze, w strukturach których funkcjonuje lub planowane jest do utworzenia Centrum Urazowe, o którym mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410, z późn. zm.).


Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wynosi:

1) 100 % - dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków budżetu państwa;

2) 85 % - dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków innych niż budżet państwa (np. inne środki publiczne, środki prywatne).


Maksymalna wartość projektu wynosi: 50 mln euro wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

a) 4 mln zł w przypadku projektów nie obejmujących budowy/remontu lądowiska;

b) 6 mln zł w przypadku projektów obejmujących również budowę/remont lądowiska naziemnego (z czego wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na roboty budowlane i/lub doposażenie SOR nie może przekroczyć 4 mln zł a wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na budowę/remont lądowiska naziemnego nie może przekroczyć 2 mln zł);

c) 8 mln zł w przypadku projektów obejmujących również budowę/remont lądowiska wyniesionego (z czego wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na roboty budowlane i/lub doposażenie SOR nie może przekroczyć 4 mln zł a wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na budowę/remont lądowiska wyniesionego nie może przekroczyć 4 mln zł);

d) 2 mln zł w przypadku projektów dotyczących wyłącznie budowy/remontu lądowiska naziemnego;

e) 4 mln zł w przypadku projektów dotyczących wyłącznie budowy/remontu lądowiska wyniesionego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.zdrowie.gov.pl/

31.07.2015

Rozstrzygnięcie konkursu na dostosowanie stron www do potrzeb osób niepełnosprawnych

27.07.2015 r. na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji opublikowana została lista rankingowa projektów informatycznych złożonych w ramach konkursu, którego przedmiotem jest dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach naboru złożono 198 wniosków. Dofinansowanie, na łączną kwotę 3 766 655,79 zł, otrzyma 126 podmiotów publicznych, które złożyły najlepsze projekty.

W ramach tego naboru sukcesem może pochwalić się nasza firma, która pozyskała dofinansowanie dla pięciu podmiotów, do których należą:

 1. Gmina Dziemiany.
 2. Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej.
 3. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.
 4. Gmina Wicko.
 5. Gmina Karsin.

31.07.2015

Anulowany konkurs na dofinansowanie OSP z woj. śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o anulowaniu konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych (nabór nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-011/15).

Przewiduje się, że anulowanie i ogłoszenie naboru w późniejszym terminie, umożliwi uzyskanie dofinansowania większej ilości projektów co jest szczególnie istotne w kontekście niewielkiej dostępnej alokacji w ramach działania.

21.07.2015

Kolejny sukces naszej firmy

Nasza firma może pochwalić się kolejnym sukcesem. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie otrzymał pozytywną decyzję o dofinansowaniu projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków SP ZOZ w Pajęcznie w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz wymiana źródeł światła na energooszczędne LED” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 (Program Operacyjny obszaru PL04 „Oszczędzanie Energii I Promowanie Odnawialnych Źródeł Energii”).

Gratulujemy!!!

21.07.2015

Dofinansowanie dla OSP z woj. śląskiego więcej

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych obejmujący następujące typy projektów:

 1. wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

06.07.2015

Nabór wniosków w województwie śląskim w ramach Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych więcej
Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

06.07.2015

Nabór wniosków województwo pomorskie więcej
W województwie pomorskim zostały ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2014-2020 dla:
 • Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna,
 • Działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej oraz
 • Działania 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe.

06.07.2015

Nabór wniosków województwo lubuskie więcej
W województwie lubuskim został ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 2 Rozwój cyfrowy dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

15.06.2015

Nowa perspektywa nowe konkursy więcej
Pierwsze konkursy na rok 2015 w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. E-usługi w mazowieckim i lubuskim na początek.

11.08.2014

Planowane konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
W sierpniu i wrześniu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego planuje ogłosić konkursy w ramach następujących Działań:
2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych
3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
5.5.Promocja i rozwój markowych produktów
6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.

W chwili obecnej ogłoszone są nabory w ramach Działań:
1.2 Infrastruktura transportu publicznego – nabór do 12.12.2014 r.,
2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – nabór do 12.09.2014 r.

Zapraszamy do współpracy!

28.07.2014

Dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą uzyskać dofinansowanie na inwestycje obejmujące zakup (wraz z uruchomieniem) środków trwałych (maszyny, urządzenia i środki transportu) oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przyjmowanie wniosków trwa do 31 sierpnia 2014 r.

16.07.2014

„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”
Minister Środowiska jako Operator Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 ogłosił nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków oraz modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej. Nabór wniosków trwa do 15 września 2014 r.

16.07.2014

Kolejne sukcesy – pozyskane dotacje dla naszych klientów!
Na przełomie maja i czerwca 2014 r. siedem Gmin – Beneficjentów Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 podpisało umowy o dofinansowanie projektów. Łączna wartość pozyskanych dotacji przekracza 5,5 mln zł.

16.07.2014

Pozytywna decyzja o dofinansowaniu projektu
Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie otrzymał pozytywną decyzję o dofinansowaniu projektu pn. „Niekłańska - termomodernizacja z wymianą oświetlenia” realizowanego w ramach obszaru PL04 „Oszczędzanie Energii I Promowanie Odnawialnych Źródeł Energii” Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Gratulujemy!

10.02.2014

Kolejny konkurs dla projektów z zakresu Gospodarki wodno-ściekowej więcej
Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu i Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014).

12.11.2013

Dofinansowanie w ramach działania 5.2 RPO Województwa Podlaskiego więcej
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na produkcję energii na własne potrzeby.

12.11.2013

Dofinansowanie na projekty z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii więcej
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ogłosił w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii nabór wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie:
 1. Instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych: –  budowa, przebudowa obiektów budowlanych; –  zakup lub modernizacja urządzeń.
 2. Budowy/modernizacji/wyposażenia systemów ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych i instalacji (urządzeń) – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.
 3. Zakupu instalacji (urządzeń) i robót budowlanych mających na celu ograniczenie energochłonności, ograniczenie emisji pyłów i gazów (w tym „niskiej emisji”) w obiektach publicznych – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.

30.09.2013

Dofinansowanie w ramach działania 1.1. POIiŚ więcej
Minister Środowiska ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet i Gospodarka wodno-ściekowa, na projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.